• Svenska (Swedish)

 • Runmagi

  Klicka här för att köpa onlineboken eller här för att köpa den i bokform

  Runmagibok.png

  "Från urstaven till voiden"

  Det finns urgammal magi med energin ifrån runor. En runa är en stav i en bok = Bokstäver.

  Varje bok-stav visar på en energi, som kan vara en individ, ett djur, en händelse, liv och död, egendomar, rädslor och lycka.

  25 runor som innehåller kunskap om olika faser i livet. 
  Du kan se ditt liv, ditt förgångna, din framtid i dessa runor om du förstår vad varje bokstav har för energi. Genom att förstå, tolka, arbeta med runorna blir du initierad i denna urgamla kunskap.

  Texten i denna bok är inte efter futharken eller utharken utan författarens egen vägleda kunskap om meningen med runornas skapelse ifrån början med Issaz till den tomma eller fulla runan. 

  Du finner i texten runtecknets betydelse, hur du skapar magi med varje runa, motpolsrunor, vad runan visar på i ditt liv, i det kan du finna vägledning  (sia).  Varje runa är även tolkad till de olika elementen - eld, vatten, jord, luft och voiden. Du lär dig även hur du använder runorna i runmagi, varje runa är en frekvens som kan stärka dina behov av din helhet.

 • Journal för dina dagliga runor

  Boka din jounal här >>>

  runjournal.pngDu kan beställa en journal för att varje dag under ett års tid skriva in de fem runor du drar för varje dag. Kombinera med att göra anteckningar, i slutet av boken finner du även en sida med vägledning för de runor som du dragit.

  Du kan starta när som, varje sida har två dagar, men startar även med en del för den kommande veckan.

  Boken är i ca A5 format (lite större).

 • Uhrstafen

  Klicka här för att köpa onlineboken eller här för att köpa den i bokform

  orginal.jpg

  Uhrstafen handlar om grunden av livet, symboler, karma, själsliga val, utmaningar och växande, relationer, färger, lite av den fornnordiska symboliken. Det genom liv och död i en historia om Uhr, den första individen när Midgård återskapades. Historien handlar om Uhrs resa i att skapa runor, hans kvinnor, de tre nornorna, hans själsfrände, hans tre flickor men även andra fornnordiska individer.  

  Följ Uhr, den första runmagiker från den tomma runan genom alla runorna till den fulla runan. Varje kapitel bygger på en runa.
  Uhr skapades av ett frö av Yggdrasil. Han växer upp i en ispelare, skapar ett liv med de tre nornorna (de första häxorna). De får döttrar, skapar Midgård; Östan, Sunnan, Västan och Nordan samt Is-land.

  Om du är intresserad av runor eller kanske inte ens har tänkt på alla de fascinerande egenskaper som finns i symboliken av dem är detta boken för dig.

 • Rune Magic

  Click here to by the onlinebook or here to order it in paperback from Amazon

  runemagicbook small.png

  There is ancient magic with the energy from runes. Each rune indicates energy, which can be an individual,  a God, an animal, an event, life and death, possessions, fears and happiness, and much more.

  25 runes that contain knowledge about different phases in life. You can see your daily life, your past, your future in these runes if you understand the energy of each rune. By understanding, interpreting, working with the runes, you will be initiated in this ancient knowledge.

  The text in this book is not after the futhark or uthark, it's from the author's own guiding knowledge from her rune guide about the creation of the runes from the beginning with Issaz to Voidiz (the empty or full rune.)

  You will find the meaning of the rune sign, the connection with the elements, how to create magic with each rune,  what the rune shows in your life, in it you can find guidance  Each rune is also interpreted to the different elements - fire, water, earth, air, and void. You will also learn how to use the runes in rune magic or in Oka (Yoga), each rune is a frequency that can strengthen your needs for your whole. 

 • Journal for your daily runes

  Get the book from Amazon >>>
  runjournal.pngDo you interpret runes?

  Then this is the journal for you, in it, you can start whenever, you find week by week with day by day, where you can draw the runes you received of the Element Spread in this book. The book begins on the day you enter your first interpretation. There are five blank boxes for you to draw your runes; note next to them.

  Five runes for a day, one rune for your activities, actions, one rune for your emotional experiences and development. A rune for security, material, and economy. A rune for you, your health, your personal development, and a rune for your spirituality, but also what is the most important energy.

  You will also find text at the end of the book for each rune in those areas, a conclusion, an interpretation, and what it means that you got those particular runes.

 • The staff of Uhr

  Click here to get to the shop where you can by the book online or at amazon

  cover kopia.pngA seed of The Tree of Life, Yggdrasil, fertilized by Odin, grew in an ice player until the day Uhr steps out to experience the energy of the 25 runes.

  The three Norns, Urd, Verdandi, and Skuld, become his companions, also mothers to his three daughters.

  Uhr experiences through the runes, the four elements 'power fire, water, earth, and air through experiences that become the individuals' personal and spiritual development.

  Uhr meets his own shadow, travels to Asgard, creates Midgard. By his side are Lupus, Hugin, and Munin through the runes' experiences passion and magic, good and evil, love and death.

  From the beginning, there was nothing, but nothing was even that which was everything, just not yet experienced. The word without language, all that can be created but at the same time ends.

 • Runenmagie

  hier über amazon buchen >>>
  (17.12 euro)

  Runmagien1.pngEs gibt uralte Magie mit der Energie von Runen. Eine Rune ist ein Stab in einem Buch = Buchstaben.

  Jeder Buchstabe weist auf eine Energie hin, die ein Individuum, ein Tier, ein Ereignis, Leben und Tod, Besitz, Ängste und Glück sein kann.

  25 Runen, die Wissen über verschiedene Lebensphasen enthalten.
  Sie können Ihr Leben, Ihre Vergangenheit, Ihre Zukunft in diesen Runen sehen, wenn Sie verstehen, was jeder Buchstabe an Energie hat. Durch das Verstehen, Deuten und Arbeiten mit den Runen werden Sie in dieses uralte Wissen eingeweiht.

  Der Text in diesem Buch ist nicht nach dem futhark oder utharken, sondern dem eigenen leitenden Wissen des Autors über die Bedeutung der Runen Schöpfung von den Anfängen mit Issaz bis zur leeren oder vollen Rune.

  Sie finden im Text die Bedeutung des runden Zeichens, wie Sie mit jeder Rune Magie erzeugen, gegenpol Runen, was die Rune in Ihrem Leben zeigt, darin finden Sie Anleitungen (sia). Jede Rune wird auch auf die verschiedenen Elemente interpretiert - Feuer, Wasser, Erde, Luft und Leere.

  Sie werden auch lernen, wie man die Runen in der Runenmagie verwendet, jede Rune ist eine Frequenz, die Ihre Bedürfnisse für Ihr Ganzes stärken kann.

 • Deutsche - Tagebuch

  hier über amazon buchen >>>
  (16.05 euro)

  Tagebuch runen.pngSie können ein Tagebuch bestellen, um die fünf Runen einzutragen, die Sie ein Jahr lang jeden Tag für jeden Tag ziehen. In Kombination mit Notizen finden Sie am Ende des Buches auch eine Seite mit Anweisungen für die von Ihnen gezeichneten Runen.

  Ihr könnt starten wann immer ihr wollt, jede Seite hat zwei Tage, beginnt aber auch mit einem Teil für die kommende Woche.

 • Espanol

  en construcción